64.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje obci Mostkovice

Usnesení č. UZ/13/82/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí finančního daru obci Mostkovice, IČO: 00600032, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření darovací smlouvy s obcí Mostkovice, IČO: 00600032, dle důvodové zprávy, ve znění dle darovací smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat darovací smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 64. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje obci Mostkovice.doc
Přílohy:
64. Příloha č. 1 Darovací smlouva.doc