59.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Natáčení celovečerního filmu Případ mrtvého nebožtíka“

Usnesení č. UZ/13/77/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2017/02174/OTH/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem BIO ILLUSION s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČO: 62908049, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění dodatku veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 59. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bio Illusion s.r.o. OKH-ZOK-17.12.2018.docx
Přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 3 anon.docx
Zadost o prodlouzeni dodatku č. 2. anon.pdf
Příloha č. 3 - Bio Illusion - smlouva - anon.pdf
Příloha č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Bio Illusion s.r.o. anon.pdf
Příloha č. 5 – Dodatek č. 2 anon.pdf