58.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zatraktivnění turistického potenciálu Olomouckého kraje - Poznávací jízdy historickou Olomoucí na OLOŠLAPU II“

Usnesení č. UZ/13/76/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/02338/OKH/DSM ze dne 25. 5. 2018 mezi Olomouckým krajem a příjemcem Řeka Morava pro Olomouc z.s., Na Vozovce 333/21, Olomouc 779 00, IČO: 03679551, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění dodatku veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 58. Dodatek c. 1 Reka Morava pro Olomouc zs-ZOK-17-12-2018.docx
Přílohy:
58. Příloha 2 - Smlouva o poskytnutí dotace ZOK-17-12-2018_anonym.pdf
58. Příloha 3 - Žádost ZOK-17-12-2018_anonym.pdf