55.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Ing. Lubomír Baláš,
ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/13/73/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. q) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navržený systém odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a neuvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje, kteří jsou zároveň členy výborů, komisí a zvláštních orgánů, dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 55.-Odměňování neuvolněných členů ZOK_důvodová zpráva_ZOK_17_12_2018.doc