52.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil,
vedoucí odboru
strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – dodatek ke smlouvě

Usnesení č. UZ/13/70/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje doplnění struktury použití poskytnuté dotace u příjemce dotace obce Tučín, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/02081/OSR/DSM s obcí Tučín, ve znění dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat dodatek č. 1 dle bodu 3 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 52._DZ_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 - dodatek ke smlouvě_OSR_ZOK_17.12.2018.docx
Přílohy:
52._Příloha č. 1-Žádost obce Tučín o dopl.struk.použití posk.dot. v POV_2018_OSR_ZOK_17.12.2018.docx
52._Příloha č. 2-Dodatek č.1 ke sml.č.2018_02081_OSR o posk.dot. v POV_2018_OSR_ZOK_17.12.2018.docx