51.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru
strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program na podporu místních produktů 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/69/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu místních produktů 2019, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1–12 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu místních produktů 2019, dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


5

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu nebo dotačního titulu


 
6

ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci obcí na konkrétní účel v dotačním programu Program na podporu místních produktů 2019, na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 29. 4. 2019

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 51._DZ_Program_na_podporu_místních_produktů_2019 - vyhlášení_OSR_ZOK_17.12.2018.docx
Přílohy:
51._Příloha č. 10-Vzor.veřejn.sml. o poskyt.dot. na celor.čin.fyz.os.nepodn._OSR_ZOK_17.12.2018.docx
51._Příloha č. 11-Vzor.veřejn.sml. o poskyt.dotace na akci obcím, městům_OSR_ZOK_17.12.2018.docx
51._Příloha č. 12-Vzor.veřejn.sml. o poskyt.dotace na celor.čin.obcím,městům_OSR_ZOK_17.12.2018.docx
51._Příloha č. 1-Pravidla dotačního titulu č. 1-Podpora regionálního značení_OSR_ZOK_17.12.2018.docx
51._Příloha č. 2-Pravidla dotačního titulu č. 2-Podpora farmářských trhů_OSR_ZOK_17.12.2018.docx
51._Příloha č. 3-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu OK DT1_OSR_ZOK_17.12.2018.xlsx
51._Příloha č. 4-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu OK DT2_OSR_ZOK_17.12.2018.xlsx
51._Příloha č. 5-Vzorová veřejn.sml. o poskyt.dotace na akci práv. os._OSR_ZOK_17.12.2018.docx
51._Příloha č. 6-Vzorová veřejn.sml. o poskyt.dotace na celor.čin. práv. os._OSR_ZOK_17.12.2018.docx
51._Příloha č. 7-Vzorová veřejn.sml. o poskyt.dotace na akci fyz. os. podn._OSR_ZOK_17.12.2018.docx
51._Příloha č. 8-Vzor.veřejn.sml. o poskyt.dotace na celor.čin. fyz.os.podn._OSR_ZOK_17.12.2018.docx
51._Příloha č. 9-Vzorová veřejn.sml. o poskyt.dotace na akci fyz.os. nepodn._OSR_ZOK_17.12.2018.docx