50.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru
strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program na podporu podnikání 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/68/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu podnikání 2019 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1–6 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu podnikání 2019 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


5

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu nebo dotačního titulu


 
6

ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním programu Program na podporu podnikání 2019, na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 29. 4. 2019

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 50_DZ_Program_na_podporu_podnikani_2019_vyhlášení_OSR_ZOK_17_12_2018.docx
Přílohy:
50_Příloha č_1 Pravidla DT1 Podpora soutěží propag podnikatele_OSR_ZOK_17_12_2018.docx
50_Příloha č_2 Pravidla DT2 Podpora poradenství pro podnikatele_OSR_ZOK_17_12_2018.docx
50_Příloha č_3 Vzor žádosti_Podpora podnikání 2019_DT1_OSR_ZOK_17_12_2018.xlsx
50_Příloha č_4 Vzor žádosti_Podpora podnikání 2019_DT2_OSR_ZOK_17_12_2018.xlsx
50_Příloha č_5 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám_OSR_ZOK_17_12_2018.docx
50_Příloha č_6 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost práv os_OSR_ZOK_17_12_2018.docx