43.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad Moravou – havárie

Usnesení č. UZ/13/61/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/03487/OŽPZ/DSM ze dne 20. 10. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Řešení havarijního stavu vodovodu v místní části Hrabenov“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 43. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. obci Ruda n. M.-havárie-OŽPZ-Z-17-12-18.docx
Přílohy:
43. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. obci Ruda n. M.-havárie-Př.1-Dod-Z-17-12-18–a.pdf