39.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/57/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–4 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“, dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Rada Olomouckého kraje


5

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo dotačního programu


 
6

ukládá předložit vyhodnocení žádostí obcí na konkrétní účel v dotačním programu „Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“, na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 9. 2019

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 39.-DZ-Pr. na pod. obn. drob. maj. v obl. kult. v OK 2019-vyhlášení-OSKPP-Z17-12-2018.doc
Přílohy:
39.-Příloha č.01-Pravidla-Pr. na pod.obn. drob. maj. v obl.kult. v OK2019-OSKPP-Z17-12-2018.docx
39.-Příloha č.02-Vzor žádosti-OSKPP-Z17-12-2018.xlsx
39.-Příloha č.03-Vzor veř.sml.o poskyt.dot.na akci práv.os.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
39.-Příloha č.04-Vzor veř.sml.o poskyt.dot.na akci obcím, městům-OSKPP-Z17-12-2018.docx