38.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/56/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“ dotační titul č. 1 a dotační titul č. 2, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–8 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“ dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Rada Olomouckého kraje


5

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo dotačního programu


 
6

ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním programu „Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“, na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 29. 4. 2019

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 38.-DZ-Pr. na pod. inv.proj. v obl. kultury v OK v r.2019-vyhlášení-OSKPP-Z17-12-2018.doc
Přílohy:
38.-Příloha č.01-Pravidla DT č. 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí-OSKPP-Z17-12-2018.docx
38.-Příloha č.02-Pravidla DT č. 2 Podpora obnovy kult. zázemí v inv.obl.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
38.-Příloha č.03-Vzor žádosti DT č. 1 o poskytnutí dotace z rozpočtu OK-OSKPP-Z17-12-2018.xlsx
38.-Příloha č.04-Vzor žádosti DT č. 2 o poskytnutí dotace z roz. OK-OSKPP-Z17-12-2018.xlsx
38.-Příloha č.05-Vzor veř.sml.DT č. 1 na inv. akci práv. os.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
38.-Příloha č.06-Vzor veř.sml.DT č. 1 na inv. akci obcím, městům-OSKPP-Z17-12-2018.docx
38.-Příloha č.07-Vzor veř.sml.DT č. 2 na inv. akci právn.os.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
38.-Příloha č.08-Vzor veř.sml.DT č. 2 na inv. akci obcím, městům-OSKPP-Z17-12-2018.docx