37.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/55/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019“, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–6 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019“, dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Rada Olomouckého kraje


5

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo dotačního programu


 
6

ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním programu „Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019“, na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 29. 4. 2019

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 37.-DZ-Program na podporu stálých prof.soub. v OK v r. 2019-vyhlášení-OSKPP-Z17-12-2018.doc
Přílohy:
37.-Příloha č.01-Prav. dot.prg.Program na pod.stálých prof.soub. v OK 2019-OSKPP-Z17-12-2018.docx
37.-Příloha č.02-Vzor žádosti o poskyt.dot. z rozp.OK-OSKPP-Z17-12-2018.xlsx
37.-Příloha č.03-Vzor veř.sml.o poskyt.dot.na akci práv.os.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
37.-Příloha č.04-Vzor veř.sml.o poskyt.dot.na činnost práv.os.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
37.-Příloha č.05-Vzor veř.sml.o poskyt.dot.na na akci PO-OSKPP-Z17-12-2018.docx
37.-Příloha č.06-Vzor veř.sml.o poskyt.dot.na činnost PO-OSKPP-Z17-12-2018.docx