36.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/54/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–12 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje „Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“, dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Rada Olomouckého kraje


5

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do 2. kola dotačního programu


 
6

ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním programu „Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“ na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 29. 4. 2019

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 36.-DZ-Program podpory kultury v OK v r.2019-vyhlášení-OSKPP-Z17-12-2018.doc
Přílohy:
36.-Příloha č.01-Prav.dot. progr. „Progr. podp. kult. v OK v roce 2019“-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.02-Vzor žádosti o poskyt. dot. z rozp.OK-OSKPP-Z17-12-2018.xlsx
36.-Příloha č.03-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na akci FO nepod.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.04-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na celor činn FO nepod.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.05-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na akci FO podnik.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.06-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na cel činn FO podnik.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.07-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na akci práv.os.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.08-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na činnost práv.os.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.09-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na akci obc, měst-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.10-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na činnost obcím, městům-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.11-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na akci PO (jiných zřiz)-OSKPP-Z17-12-2018.docx
36.-Příloha č.12-Vzor veř. sml. o poskyt. dot. na činnost PO (jiných zřiz)-OSKPP-Z17-12-2018.docx