31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/49/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–4 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Rada Olomouckého kraje


5

ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

T: 23. 9. 2019

O: Rada Olomouckého kraje


6

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo programu


 


Důvodová zpráva: 31.-DZ-Program na podp. inv.akcí–provoz a údržba v OK v roce 2019-vyhl.-OSKPP-Z17-12-2018.docx
Přílohy:
31.-Příloha č.01-Pravidla dotačního programu Provoz-OSKPP-Z17-12-2018.docx
31.-Příloha č.02-Vzorová žádost Provoz a údržba-OSKPP-Z17-12-2018.xlsx
31.-Příloha č.03-Smlouva na akci pro PO-OSKPP-Z17-12-2018.docx
31.-Příloha č.04-Smlouva o posk.dotace na akci obcím,městům-OSKPP-Z17-12-2018.docx