29.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, dotační titul 1 Podpora sportovních akcí, dotační titul 4 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/47/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, dotační titul 1 Podpora sportovních akcí, dotační titul 4 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje (dále jen „dotační program“), dle důvodové zprávy a příloh č. 1–7 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4

ukládá vyhlásit dotační program dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Rada Olomouckého kraje


5

ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

T: 29. 4. 2019

O: Rada Olomouckého kraje


6

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo programu


 


Důvodová zpráva: 29.-DZ-Program na podporu sportu v OK v roce 2019-vyhlášení DT1 a DT2-OSKPP-Z17-12-2018.docx
Přílohy:
29.-Příloha č.01-Pravidla DT 1 Podpora sportovních akcí-OSKPP-Z17-12-2018.docx
29.-Příloha č.02-Pravidla DT 4 Podpora reprezentantů ČR v OK-OSKPP-Z17-12-2018.docx
29.-Příloha č.03 - Vzor žádosti v titulu 1-OSKPP-Z17-12-2018.xlsx
29.-Příloha č.04 - Vzor žádosti v titulu 4-OSKPP-Z17-12-2018.xlsx
29.-Příloha č.05 - Vzor veřejnoprávní smlouvy na akci v titulu 1-OSKPP-Z17-12-2018.docx
29.-Příloha č.06 - Vzor veřejnoprávní smlouvy FO nepodnikatel titul 4-OSKPP-Z17-12-2018.docx
29.-Příloha č.07 - Vzor veřejnoprávní smlouvy FO podnikatel v titulu 4-OSKPP-Z17-12-2018.docx