26.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a TJ MILO Olomouc, z.s.

Usnesení č. UZ/13/44/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2018/04605/OSKPP/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a TJ MILO Olomouc, z.s., IČO: 14615126, se sídlem Střední novosadská 202/48, 779 00 Olomouc, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 26.-DZ-Dodatek č.1 k veř. sml. o posk. dot. mezi OK a TJ MILO Ol, z.s.-OSKPP-Z17-12-2018.doc