23.5.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/13/41/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 2252/4 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 2252/5 ost. pl. o výměře 45 m2, parc. č. 2252/6 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 2252/7 ost. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 2252/8 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 2252/9 ost. pl. o výměře 60 m2 a parc. č. 2252/10 ost. pl. o výměře 30 m2, vše v k.ú. a obci Loštice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Loštice, IČO: 00302945. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1261/5 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1150/5 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 1189/2 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 2251/9 ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k.ú. a obci Loštice, vše z vlastnictví města Loštice, IČO: 00302945, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.1. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
4

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.2. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 23.5.1.-majetkoprávní záležitosti- vzájem. bezúpl. převody nemovitostí-OMPSČ-Z17-12-18 - DODATEK.doc
Přílohy:
23.5.1.-majetkoprávní záležitosti- vzáj. bezúpl. převody nemov.-DODATEK-OMPSČ-Z17-12-18-snímky.pdf