23.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/13/40/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1110/3 ost. pl. o celkové výměře 512 m2 a parc. č. 993 ost. pl. o celkové výměře 92 m2, dle geometrického plánu č. 4544-113/2017 ze dne 18. 10. 2017 pozemek parc. č. 1110/3 díl „g“ o výměře 35 m2, který je sloučen do pozemku parc . č. 1112 ost. pl. o výměře 181 m2, pozemek parc. č. 1110/3 díl „f“ o výměře 477 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1307/1 ost. pl. o výměře 954 m2, pozemek parc. č. 993 díl „c“ o výměře 42 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1307/1 ost. pl. o výměře 954 m2, a pozemek parc. č. 993 díl „b“ o výměře 50 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1407 ost. pl. o výměře 1409 m2, a dále části pozemku parc. č. 1110/3 ost. pl. o výměře 670 m2, dle geometrického plánu č. 4613-50/2018 pozemek parc. č. 1110/5 ost. pl. o výměře 670 m2, vše v k.ú. a obci Šternberk, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šternberka, IČO: 00299529. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1307/1 ost. pl. o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 4544-113/2017 ze dne 18. 10. 2017 pozemek parc. č. 1307/1 díl „e“ o výměře 3 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 993 ost. pl. o výměře 2354 m2, v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví města Šternberka, IČO: 00299529, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 773/1 ost. pl. o výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 116-778/2017 ze dne 9. 1. 2018 pozemek parc. č. 773/3 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Studenec, obec Čelechovice na Hané, části pozemku parc. č. 2115/3 ost. pl. o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 483-778/2017 ze dne 9. 1. 2018 pozemek parc. č. 2115/4 ost. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. a obci Čelechovice na Hané, částí pozemku parc. č. 882/3 ost. pl. o celkové výměře 633 m2, dle geometrického plánu č. 480-778/2017 ze dne 7. 3. 2018 pozemky parc. č. 882/4 ost. pl. o výměře 125 m2, parc. č. 882/5 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 882/7 ost. pl. o výměře 474 m2, vše v k.ú. a obci Čelechovice na Hané, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Čelechovice na Hané, IČO: 00288144. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1215/1 ost. pl. o celkové výměře 930 m2, dle geometrického plánu č. 846-778/2017 ze dne 25. 1. 2018 pozemky parc. č. 1215/7 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 1215/8 ost. pl. o výměře 24 m2, parc. č. 1215/12 ost. pl. o výměře 419 m2 a parc. č. 1215/13 ost. pl. o výměře 438 m2, vše v k.ú. a obci Smržice, části pozemku parc. č. 1216 ost. pl. o celkové výměře 452 m2, dle geometrického plánu č. 847-778/2017 ze dne 16. 1. 2018 pozemky parc. č. 1216/2 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 1216/3 ost. pl. o výměře 189 m2, parc. č. 1216/4 ost. pl. o výměře 102 m2, parc. č. 1216/5 ost. pl. o výměře 55 m2, parc. č. 1216/6 ost. pl. o výměře 53 m2 a parc. č. 1216/7 ost. pl. o výměře 42 m2, vše v k.ú. a obci Smržice, části pozemku parc. č. 1207 ost. pl. o celkové výměře 503 m2, dle geometrického plánu č. 848-778/2017 ze dne 18. 1. 2018 pozemky parc. č. 1207/3 ost. pl. o výměře 243 m2, parc. č. 1207/4 ost. pl. o výměře 84 m2, parc. č. 1207/5 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 1207/7 ost. pl. o výměře 168 m2, vše v k.ú. a obci Smržice, pozemek parc. č. 577/18 vodní plocha o výměře 142 m2 v k.ú. a obci Smržice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Smržice, IČO: 00288772. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.5. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1370 ost. pl. o výměře 15 m2, dle geometrického plánu č. 846-778/2017 ze dne 25. 1. 2018 pozemek parc. č. 1215/6 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Smržice, částí pozemků parc. č. 1389/1 ost. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 1391/1 ost. pl. o výměře 37 m2, dle geometrického plánu 848-778/2017 ze dne 18. 1. 2018 pozemky parc. č. 1207/2 ost. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 1207/6 ost. pl. o výměře 37 m2, vše v k.ú. a obci Smržice, a pozemku parc. č. 1319 ost. pl. o výměře 254 m2 v k.ú. a obci Smržice, vše z vlastnictví obce Smržice, IČO: 00288772, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.6. bezúplatný převod pozemků parc. č. 124/2 ost. pl. o výměře 454 m2, parc. č. 124/3 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 124/4 ost. pl. o výměře 149 m2, parc. č. 293/2 ost. pl. o výměře 693 m2, parc. č. 293/3 ost. pl. o výměře 532 m2, parc. č. 293/4 ost. pl. o výměře 622 m2, parc. č. 293/5 ost. pl. o výměře 401 m2, parc. č. 293/6 ost. pl. o výměře 127 m2 a parc. č. 450/2 ost. pl. o výměře 392 m2, vše v k.ú. Čechovice, obec Velký Týnec, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Velký Týnec, IČO: 00299669. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.7. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 136/2 ost. pl. o výměře 71 m2 a parc. č. 411/2 ost. pl. o výměře 2 m2, vše v k.ú. Čechovice, obec Velký Týnec, z vlastnictví obce Velký Týnec, IČO: 00299669, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.3., 2.4. a 2.6. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
4

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, dle bodů 2.2., 2.5. a 2.7. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 23.5.-majetkoprávní záležitosti- vzájemné bezúplatné převody nemovitostí-OMPSČ-Z17-12-18.doc
Přílohy:
23.5.-majetkoprávní záležitosti- vzájemné bezúplatné převody nemovitostí-OMPSČ-Z17-12-18-snímky.pdf