23.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/13/39/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1173/25 ost. pl. o výměře 40 m2, dle geometrického plánu č. 666-53/2018 ze dne 26. 3. 2018 pozemek parc. č. 1173/25 ost. pl. o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Chromeč z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 853/15 ost. pl. o výměře 35 m2 a parc. č. 853/16 ost. pl. o výměře 5 m2, vše v k.ú. Maršíkov, obec Velké Losiny, z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Lesy České republiky, s.p. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1577/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 2420-59/2012 pozemek parc. č. 1577/1 díl „a“ o výměře 4 m2, který se slučuje do pozemku parc. č. st. 328 zast. pl. o celkové výměře 798 m2, vše v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví města Litovel, IČO: 00299138, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, IČO: 70890871. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1334/17 ost. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 1329/36 ost. pl. o výměře 50 m2, parc. č. 1351/2 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 1334/22 ost. pl. o výměře 16 m2, vše v k.ú. a obci Dub nad Moravou, pozemků parc. č. 366/2 ost. pl. o výměře 144 m2 a parc. č. 367/2 ost. pl. o výměře 4 m2, oba v k.ú. a obci Věrovany, část pozemku parc. č. 1334/13 orná půda o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 1324-61/2016 ze dne 19. 4. 2016 pozemek parc. č. 1334/18 ost. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Dub nad Moravou a část pozemku parc. č. 1332 ost. pl. o výměře 69 m2, dle geometrického plánu č. 1330-121/2016 ze dne 31. 5. 2016 pozemek parc. č. 1332/2 ost. pl. o výměře 69 m2 v k.ú. a obci Dub nad Moravou, vše z vlastnictví městyse Dub nad Moravou, IČO: 00298867, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.5. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1249/2 ost. pl. o celkové výměře 1 069 m2, dle geometrického plánu č. 447-231/2018 ze dne 30. 8. 2018 pozemek parc. č. 1249/5 o výměře 1 069 m2 v k.ú. a obci Domašov u Šternberka z vlastnictví obce Domašov u Šternberka, IČO: 00635286, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.6. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 60/1 ost. pl. o výměře 103 m2, dle geometrického plánu č. 174-110/2015 ze dne 22. 10. 2015 pozemek parc. č. 60/8 o výměře 103 m2, a pozemku parc. č. 270 ost. pl. o výměře 16 374 m2, vše v k.ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou, obec Radotín, vše z vlastnictví obce Radotín, IČO: 00636525, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.7. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3956/4 ost. pl. o výměře 8 094 m2, parc. č. 3956/12 ost. pl. o výměře 510 m2, parc. č. 3956/25 ost. pl. o výměře 129 m2, parc. č. 3964/76 ost. pl. o výměře 12 m2 a parc. č. 3964/77 ost. pl. o výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.8. bezúplatné nabytí části pozemků parc. č. 465 trvalý travní porost o celkové výměře 5 m2 a parc. č. 1745/1 orná půda o celkové výměře 33 m2, dle geometrického plánu č. 957-25/2018 ze dne 25. 5. 2018 pozemky parc. č. 465/2 o výměře 5 m2 a parc. č. 1745/3 o výměře 33 m2, a části pozemku parc. č. 53 ost. pl. o celkové výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 963-46/2017 ze dne 27. 4. 2018 pozemek parc. č. 53 díl „b“ o výměře 2 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 55 o celkové výměře 6 167 m2, vše v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, vše z vlastnictví obce Dlouhá Loučka, IČO: 00298794, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.9. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1107/7 vodní pl. o výměře 10 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.10. bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 740/14228 k pozemkům parc. č. 3294 zast. pl. o výměře 175 m2, parc. č. 3295 zast. pl. o výměře 176 m2 a parc. č. 3296 zast. pl. o výměře 284 m2, vše v k.ú. a obci Šternberk, vše z vlastnictví Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.11. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 930/16 orná půda o výměře cca 1 949 m2, parc. č. 1002/9 ostatní plocha o výměře cca 70 m2, parc. č. 475/24 orná půda o výměře cca 389 m2, parc. č. 475/22 orná půda o výměře cca 231 m2, parc. č. 475/98 orná půda o výměře cca 19 m2, parc. č. 475/70 orná půda o výměře cca 203 m2, parc. č. 1004 ostatní plocha o výměře cca 149 m2, parc. č. 394/1 orná půda o výměře cca 2 435 m2, parc. č. 394/21 ostatní plocha o výměře cca 71 m2 a parc. č. 394/20 ostatní plocha o výměře cca 266 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČO: 00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.12. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 475/71 orná půda o výměře 238 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.


 
3

revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2018, bod 3.12., ze dne 25. 6. 2018, ve věci uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“, v katastrálním území Řepčín, a to v části Přílohy č. 2:

3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/6 na částech pozemků parc. č. 475/23 orná půda o výměře 822 m2, parc. č. 475/57 orná půda o výměře 933 m2 a parc. č. 475/60 orná půda o výměře 527 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Evou Svačinkovou jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu zvětšení výměry záboru na předmětných pozemcích

3.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na částech pozemků parc. č. 475/23 orná půda o výměře 822 m2, parc. č. 475/57 orná půda o výměře 933 m2 a parc. č. 475/60 orná půda o výměře 527 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Irenou Svačinkovou jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu zvětšení výměry záboru na předmětných pozemcích

3.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na částech pozemků parc. č. 475/23 orná půda o výměře 822 m2, parc. č. 475/57 orná půda o výměře 933 m2 a parc. č. 475/60 orná půda o výměře 527 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi AGRO Haná a.s., IČO: 02849895, jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu zvětšení výměry záboru na předmětných pozemcích

3.4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemků parc. č. 475/1 orná půda o výměře 937 m2, parc. č. 475/2 orná půda o výměře 520 m2 a parc. č. 1002/7 ostatní plocha o výměře 52 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Ing. Michalem Martinkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu zvětšení výměry záboru na předmětných pozemcích

3.5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 475/56 orná půda o výměře 774 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Václavem Vyhnánkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu zmenšení výměry záboru na předmětném pozemku

3.6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 475/58 orná půda o výměře 561 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Zdenkou Šanovcovou jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu zvětšení výměry záboru na předmětném pozemku


 
4

schvaluje  

4.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/6 na částech pozemků parc. č. 475/23 orná půda o výměře 828 m2, parc. č. 475/57 orná půda o výměře 822 m2 a parc. č. 475/60 orná půda o výměře 527 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Evou Svačinkovou jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena bude sjednána ve výši 630 Kč/m2;

4.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na částech pozemků parc. č. 475/23 orná půda o výměře 828 m2, parc. č. 475/57 orná půda o výměře 822 m2 a parc. č. 475/60 orná půda o výměře 527 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Irenou Svačinkovou jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena bude sjednána ve výši 630 Kč/m2;

4.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/6 na částech pozemků parc. č. 475/23 orná půda o výměře 828 m2, parc. č. 475/57 orná půda o výměře 822 m2 a parc. č. 475/60 orná půda o výměře 527 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi AGRO Haná a.s., IČO: 02849895, jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena bude sjednána ve výši 630 Kč/m2;

4.4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemků parc. č. 475/1 orná půda o výměře 1002 m2, parc. č. 475/2 orná půda o výměře 520 m2 a parc. č. 1002/7 ostatní plocha o výměře 59 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Ing. Michalem Martinkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena bude sjednána ve výši 630 Kč/m2;

4.5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 475/56 orná půda o výměře 582 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Václavem Vyhnánkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena bude sjednána ve výši 630 Kč/m2;

4.6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 475/58 orná půda o výměře 571 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi Zdenkou Šanovcovou jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena bude sjednána ve výši 630 Kč/m2;

Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.


 
5

neakceptuje  

5.1. návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 808/10 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 808/17 ost. pl. o výměře 131 m2, oba v k.ú. a obci Konice, oba z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to z důvodů jejich nepotřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace

5.2. návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 294/37 ost. pl. o výměře 432 m2 a parc. č. 298/76 ost. pl. o výměře 12 m2, oba v k.ú. a obci Kolšov, oba z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to z důvodů jejich nepotřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace

5.3. návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 148 ost. pl. o výměře 4 698 m2 v k.ú. Mírovský Grunt, obec Mírov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to z důvodů jeho nepotřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace


 
6

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:

6.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.2., 2.4.–2.9., 2.12. návrhu na usnesení,

6.2. Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, dle bodu 2.3. návrhu na usnesení,

6.3. Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace, dle bodu 2.10. návrhu na usnesení,

a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 23.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-12-18.doc
Přílohy:
23.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-12-18-snímky.pdf