23.3.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/13/38/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 2592/2 ost. pl. o výměře 180 m2, dle geometrického plánu č. 3842-122/2018 ze dne 27. 7. 2018 pozemky parc. č. 2592/9 ost. pl. o výměře 41 m2 a parc. č. 2592/10 ost. pl. o výměře 58 m2 a parc. č. 2592/11 ost. pl. o výměře 81 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO: 00301493. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 728/1 ost. pl. o výměře cca 120 m2 a parc. č. 754 ost. pl. o výměře cca 32 m2 v k.ú. Savín, obec Litovel, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Litovel, IČO: 00299138, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Litovel – Savín, oprava autobusových zastávek podél silnice II/373“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 540/25 ostatní plocha o výměře cca 157 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, a dále částí pozemků parc. č. 419/13 ostatní plocha o výměře cca 10 m2, parc. č. 419/14 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 a parc. č. 389/22 ostatní plocha o výměře cca 48 m2, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Neředín-Topolany“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Smlouva o budoucí darovací smlouvě bude obsahovat souhlas se stavbou „Cyklostezka Neředín-Topolany“ na částech předmětných pozemků.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.1. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 23.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-12-18-DODATEK.doc
Přílohy:
23.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúpl. převody nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z17-12-18-snímky.pdf