23.1.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/13/34/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej částí pozemků parc. č. 1830/6 ost. pl. a parc. č. 2316/1 ost. pl. o celkové výměře cca 290 m2 v k.ú. a obci Uničov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společností Mecalit Plast Czech s.r.o., IČO: 06960715, jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude investiční akce „Výrobní areál firmy MECALIT – Uničov“ kolaudována. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. odprodej části pozemku parc. č. 290/2 ost. pl. o výměře 52 m2, dle geometrického plánu č. 256-247/2018 ze dne 4. 9. 2018 pozemek parc. č. 290/4 ost. pl. o výměře 52 m2 v k.ú. Rozvadovice, obec Litovel, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Mgr. Radky a Bc. Ondřeje Vacových za kupní cenu ve výši 16 151 Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.2. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 23.1.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z17-12-18.doc
Přílohy:
23.1.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z17-12-18-snímky.pdf