23.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/13/33/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/7/6/2013, bod 3.1., ze dne 22. 11. 2013, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 3072/37 ost. pl. o výměře cca 300 m2 v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společnosti CTP Invest, spol. s r. o., IČO: 26166453, jako budoucím kupujícím z důvodu nezájmu uvedené společnosti uzavřít smlouvu


 
3

schvaluje  

3.1. odprodej pozemku parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., tech. vyb., pozemek parc. č. st. 819 zast. pl. o výměře 74 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, a část pozemku parc. č. 973/2 ost. pl. o výměře 757 m2, dle geometrického plánu č. 2047-10213/2015 ze dne 30. 9. 2015 pozemek parc. č. 973/4 ost. pl. o výměře 757 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy řezbářské, Tovačov, Nádražní 146, do společného jmění manželů Mileny a Martina Tomčalových, za kupní cenu ve výši 721 000 Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.2. odprodej části pozemku parc. č. 3316/1 ostatní plocha o výměře 9 m2, dle geometrického plánu č. 979-207/2017 ze dne 25. 4. 2018 pozemek parc. č. 3316/25 ostatní plocha o výměře 9 m2, v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do podílového spoluvlastnictví manželů Ing. Ladislava Trčky a Ing. Romany Trčkové (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 450 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, a manželů Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Jitky Ševčíkové (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 450 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 1218/2 ost. pl. o výměře cca 247 m2 v k.ú. a obci Smržice, mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společností MAKOVEC a.s., IČO: 46903631, jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba parkoviště a výjezdu od bytového domu kolaudována. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.4. odprodej pozemku parc. č. 1331 zast. pl. o výměře 36 m2, na kterém stojí stavba Polom, č. p. 103, a části pozemku parc. č. 1509 ost. pl. o výměře 188 m2, dle geometrického plánu č. 296-10/2018 ze dne 28. 3. 2018 pozemek parc. č. 1509/2 ost. pl. o výměře 188 m2, vše v k.ú. Polom u Hranic, obec Polom, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, za kupní cenu ve výši 8 600 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.5. odprodej pozemku parc. č. 413/1 zahrada o výměře 323 m2 v k.ú. a obci Konice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Hany Kriklové a Jana Krikla za kupní cenu ve výši 193 800 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.6. odprodej pozemku parc. č. 390/5 ost. pl. o výměře 203 m2 v k.ú. Staměřice, obec Dolní Újezd, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Antonína a Naděždy Pleškových za kupní cenu ve výši 60 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.7. odprodej pozemků parc. č. 1453/2 vodní plocha o výměře 166 m2 a parc. č. 1453/3 vodní plocha o výměře 93 m2, oba v k.ú. a obci Bratrušov, a pozemku parc. č. 2696/5 vodní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Rapotín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, za kupní cenu ve výši 7 077 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

nevyhovuje žádosti pana Radima Venclíka o rozšíření předmětu odprodeje části pozemku parc. č. 973/2 ost. pl. o výměře ze 757 m2 na 4 800 m2 v k.ú. a obci Tovačov a revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/14/2016, bod 2.2., ze dne 24. 6. 2016, ve věci odprodeje předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Tovačov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy řezbářské, Tovačov, Nádražní 146, do vlastnictví pana Radima Venclíka, z důvodu nezájmu pana Venclíka odkoupit předmětné nemovitosti


 
5

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:

5.1. Střední školy řezbářské, Tovačov, Nádražní 146 dle bodu 3.1. návrhu na usnesení,

5.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.2., 3.4., 3.6. a 3.7. návrhu na usnesení,

5.3. Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 3.5. návrhu na usnesení,

a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 23.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-12-18.doc
Přílohy:
23.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-12-18-snímky.pdf