15.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – revokace části usnesení

Usnesení č. UZ/13/26/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje své usnesení č. UZ/10/15/2018 ze dne 23. 4. 2018, bod 3, v části Přílohy č. 1, a to žadatele s poř. č. 1 obec Senice na Hané, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Senice na Hané, IČO: 00299421, se sídlem Josefa Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, v dotačním programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat dodatek dle bodu 3 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 15-cyklostezka-Senice-Z-17-12-2018.docx