14.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatek č. 25 ke zřizovací listině Správy silnic Olomouckého kraje, p. o.

Usnesení č. UZ/13/25/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 25 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 14-dodatek č. 25-SSOK-Z-17-12-2018.docx