12.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Finanční záležitosti příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/13/23/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje úpravu nákladů na projektovou dokumentaci investičních akcí Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu A důvodové zprávy


 
3

schvaluje prodloužení termínů vyúčtování investičních akcí pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu B a C důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 12-Finanční záležitosti SSOK-ODSH-Z-17-12-2018.doc