10.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/21/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla, vzorovou smlouvu a vzorovou žádost dotačního programu Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1, 2 a 3 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana


5

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu v oblasti dopravy


 
6

ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 Zastupitelstvu Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 29. 4. 2019

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 10. - bezpečnostní opatření - ODSH-Z-17-12-18.docx
Přílohy:
10. - bezpečnostní opatření-Příloha č.3-ODSH-Z-17-12-18.xlsx