52.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace Gm5, s.r.o., na realizaci akce „Olomouckem na koňském povoze – obnovení tradice Formanských vozů na Olomoucku“

Usnesení č. UZ/12/73/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/02339/OKH/DSM ze dne 28. 6. 2018 mezi Olomouckým krajem a příjemcem Gm5, s.r.o., Perná 133, Perná 691 86, IČO: 26953048, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění dodatku veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 52. Dodatek c. 1 Gm5 sro-ZOK-17-9-2018.docx
Přílohy:
52. Dodatek c. 1 Gm5 sro_Priloha 2-ZOK-17-9-2018_anonym.pdf
52. Dodatek c. 1 Gm5 sro_Priloha 3-ZOK-17-9-2018_anonym.pdf