36.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil,
vedoucí odboru
strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – změna účelu poskytnuté dotace

Usnesení č. UZ/12/57/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje změnu účelu použití poskytnuté dotace u příjemce dotace obce Čelechovice dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/02071/OSR/DSM ve znění dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat dodatek č. 1 dle bodu 3 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 36.1._DZ_Program obnovy venkova OK 2018- změna účelu poskytnuté dotace.docx
Přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost obce Čelechovice o zpřesnění a rozšíření účelu pos....docx
Příloha č. 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018_02071_OSR_DSM o poskytnut....docx