27.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Založení akciové společnosti Olomouckého kraje na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů

Usnesení č. UZ/12/47/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy


 
3

rozhoduje o založení akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, kde jediným zakladatelem a akcionářem je Olomoucký kraj, dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje znění stanov akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, s tím, že tato společnost bude mít při vzniku jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady


 
5

schvaluje peněžitý vklad Olomouckého kraje do základního kapitálu společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsettisíckorunčeských)


 
6

schvaluje nominaci Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana, na správce vkladu pro správu splaceného peněžitého vkladu před vznikem společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.


 
7

schvaluje založení bankovního účtu pro splacení peněžitého vkladu před vznikem společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., u České spořitelny a. s.


 
8

schvaluje nominaci Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana, na člena představenstva společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.


 
9

schvaluje nominaci Mgr. Jiřího Pospíšila, místopředsedy správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., na člena dozorčí rady společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.


 
10

ukládá zabezpečit veškeré navazující právní jednání a faktické úkony spojené se založením a vznikem akciové společnosti

T: 17. 12. 2018

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


11

ukládá zabezpečit zpracování návrhu smlouvy na převod akcií na jednotlivé obce a spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s., a její předložení ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje

T: 17. 12. 2018

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 27. - Založení AS OK na využití odpadů-OŽPZ-Z-17-09-18.docx
Přílohy:
27. - Založení AS OK na využití odpadů-Př 1-Shrnutí-OŽPZ-Z-17-09-18.docx
27. - Založení AS OK na využití odpadů-Př 2-Stanovy-OŽPZ-Z-17-09-18.docx