26.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/12/46/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotací na hospodaření v lesích žadatelům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí účelově určeného příspěvku příspěvkové organizaci zřizované Olomouckým krajem Střední lesnické škole, Jurikova 588, 753 01 Hranice, IČO: 61986038, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v Příloze č. 1 důvodové zprávy, ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/8/57/2017 ze dne 18. 12. 2017


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 26. - Program na podporu lesních ekosystémů-vyhodnocení-OŽPZ-Z-17-09-18.doc
Přílohy:
26. - Program na podporu lesa-Př. 1-rozhoduje ZOK-OŽPZ-Z-17-09-18.xls