25.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jestřebí

Usnesení č. UZ/12/45/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02911/OŽPZ/DSM ze dne 7. 8. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Splašková kanalizace Jestřebí“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Jestřebí, Jestřebí 47, 789 01 Zábřeh, IČO: 00302732, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 25. - Dodatek č. 2 ke sml. o poskyt. dot. obci Jestřebí-OŽPZ-Z-17-09-2018.docx
Přílohy:
25. - Dodatek č. 2 ke sml. o poskyt. dot. obci Jestřebí-Př. 1-Dodatek-OŽPZ-Z-17-09-2018.doc