24.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/12/44/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o neúplné žádosti vyřazené z posuzování v rámci dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ dle Přílohy č. 2, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

nevyhovuje žádosti města Žulová, Hlavní 36, 79 065 Žulová, IČO: 00303682, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 1 "Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“, dle Přílohy č. 1, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 4 usnesení, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci obcím, městům, schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 usnesením č. UZ/6/37/2017


 
6

schvaluje poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu č. 2 „Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření sloužících k předcházení a odstraňování následků povodní“ dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
7

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 6 usnesení, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci obcím, městům, schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 usnesením č. UZ/6/37/2017


 
8

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 5 a 7 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


9

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 5 a 7 usnesení s výjimkou údajů, schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje


 


Důvodová zpráva: 24.- Dotace obcím na mimořádné události-vyhodnocení-OŽPZ-Z-17-09-18.docx
Přílohy:
24.- Dotace obcím-vyhodnocení-Př.1-DT1-Hodnocené žádosti-OŽPZ-Z-17-09-18.xls
24.- Dotace obcím-vyhodnocení-Př.2-DT1-Nehodnocené žádosti-OŽPZ-Z-17-09-18.xls
24.- Dotace obcím-vyhodnocení-Př.3-DT2-Hodnocené žádosti-OŽPZ-Z-17-09-18.xls