23.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/12/43/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o stornovaných a vyřazených žádostech dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací žadatelům dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění vzorových veřejnoprávních smluv, schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 23. 4. 2018 usnesením č. UZ/10/35/2018


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 23.-DZ-Pr. na pod.inv. projektů v obl. kultury v OK v roce 2018-vyhod.-OSKPP-Z17-9-2018.docx
Přílohy:
23.-Příloha č. 1 - Přehled hodnocených žadostí-OSKPP-Z17-9-2018.xlsx
23.-Příloha č. 2 - Přehled vyřazených žadostí-OSKPP-Z17-9-2018.xlsx