22.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení 2. kola

Usnesení č. UZ/12/42/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o vyřazených žádostech dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – 2. kolo, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění vzorových veřejnoprávních smluv – vzor č. 1–10, schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/50/2017


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 22.-DZ-Program podpory kultury v OK v roce 2018-2. kolo-vyhodnocení-OSKPP-Z17-9-2018-NOVÁ-VERZE.docx
Přílohy:
22.-Příloha č.01-Přehled hodnocených žádostí-OSKPP-Z17-9-2018-NOVÁ-VERZE.xls
22.-Příloha č.02-Přehled vyřazených žádostí-OSKPP-Z17-9-2018-NOVÁ-VERZE.xls