20.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury – DODATEK

Usnesení č. UZ/12/40/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

nevyhovuje žádostem žadatelů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotace příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 3 usnesení ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 usnesením č. UZ/6/37/2017


 
5

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2018 u žadatele č. 45 Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, na účel dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
6

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 20.1.-DZ-Žádosti o posk. individ. dotací v obl. sp. a kul.-DODATEK-OSKPP-Z17-09-2018.docx
Přílohy:
20.1.-Příloha č.01-Tabulka žadatelů v obl. kultury-OSKPP-Z17-09-2018.xls