20.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče

Usnesení č. UZ/12/39/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o stornované žádosti dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

nevyhovuje žádostem žadatelů dle Přílohy č. 2, 3 a 4 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 4 usnesení ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 usnesením č. UZ/6/37/2017


 
6

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2018 u žadatelů:

a) č. 54 Sportovní klub Bludov, z.s., na účel dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2, s odůvodněním dle důvodové zprávy

b) č. 49 TJ Sokol Kladky, z.s., na účel dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
7

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 20.-DZ-Žádosti o posk. individ. dotací v obl. sp., kult. a pam. péče-OSKPP-Z17-09-2018.docx
Přílohy:
20.-Příloha č.01-Tabulka žad. v obl. sp. a kul.-stornované -OSKPP-Z17-09-2018.xls
20.-Příloha č.02-Tabulka žadatelů v obl. sportu-dop-OSKPP-Z17-09-2018-anonym.verze.pdf
20.-Příloha č.03-Tabulka žadatelů v oblasti kultury-OSKPP-Z17-09-2018-anonym.verze.pdf
20.-Příloha č.04-Tabulka žadatelů v oblasti památkové péče-OSKPP-Z17-09-2018-anonym.verze.pdf