19.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/12/38/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o dotacích schválených Radou Olomouckého kraje v Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy, schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 usnesením č. UZ/6/37/2017


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 19.-DZ-Program na podp. inv. akcí v obl. sportu-provoz a údržba-OSKPP-Z17-09-2018.docx
Přílohy:
19.-Příloha č.1-Přehled navržených dotací ke schválení ZOK-OSKPP-Z17-09-2018.xls
19.-Příloha č.2-Přehled schválených dotací ROK-OSKPP-Z17-09-2018.xls