18.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 2. kolo

Usnesení č. UZ/12/37/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o dotacích schválených Radou Olomouckého kraje v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 v titulu 1 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
3

bere na vědomí informaci o žádosti vyřazené pro nesplnění pravidel dotačního Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 v titulu 1 dle důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 v titulu 1 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 v titulu 1 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy, schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 usnesením č. UZ/6/37/2017


 
6

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 18.-DZ-Program na podporu sportu v OK v roce 2018 – vyhodnocení DT 1 OSKPP-Z17-09-2018.docx
Přílohy:
18.-Příloha č. 1 Přehled navržených žádostí do ZOK-OSKPP-Z17-09-2018.XLS
18.-Příloha č. 2 Přehled schválených dotací ROK-OSKPP-Z17-09-2018.XLS