13.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/12/29/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje  

2.1. část usnesení č. UZ/5/18/2017, bod 2.11., ze dne 19. 6. 2017, ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 149/1 ost. pl. o výměře 527 m2 v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny správce pozemku

2.2. část usnesení č. UZ/5/18/2017, bod 2.11., ze dne 19. 6. 2017, ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 150/5 ost. pl. o celkové výměře 1 821 m2 v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu snížení výměry převáděného pozemku


 
3

schvaluje  

3.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 149/1 ost. pl. o výměře 54 m2, dle geometrického plánu č. 483-77/2018 ze dne 17. 7. 2018 pozemek parc. č. 149/3 ost. pl. o výměře 54 m2 v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 150/5 ost. pl. o výměře 1 253 m2, dle geometrického plánu č. 483-77/2018 ze dne 17. 7. 2018 pozemek parc. č. 150/19 ost. pl. o výměře 1 253 m2 v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.3. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 954/28 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. a obci Dlouhomilov, parc. č. 597/37 ost. pl. o výměře 486 m2 a parc. č. 597/50 ost. pl. o výměře 329 m2, vše v k.ú. Hynčice nad Moravou, parc. č. 1470/2 ost. pl. o výměře 517 m2 v k.ú. Vysoké Žibřidovice, vše obec Hanušovice, parc. č. 291/9 orná půda o výměře 225 m2 a parc. č. 291/40 orná půda o výměře 80 m2, vše v k.ú. a obci Kolšov, parc. č. 70/5 ost. pl. o výměře 1 063 m2, parc. č. 70/6 vodní plocha o výměře 41 m2, parc. č. 70/8 ost. pl. o výměře 431 m2, parc. č. 70/9 ost. pl. o výměře 1 055 m2, parc. č. 76/3 ost. pl. o výměře 94 m2 a parc. č. 86 ost. pl. o výměře 344 m2, vše v k.ú. a obci Malá Morava, parc. č. 753 ost. pl. o výměře 132 m2 v k.ú. Vlaské, část parc. č. 270/1 trvalý travní porost o výměře 498 m2, dle geometrického plánu č. 273-505/2018 ze dne 4. 6. 2018 pozemek parc. č. 270/3 ost. pl. o výměře 498 m2 v k.ú. Vojtíškov, obec Malá Morava, parc. č. 366/2 orná půda o výměře 80 m2 v k.ú. a obci Nemile, parc. č. 2328/1 ost. pl. o výměře 7 249 m2 a parc. č. 25/5 trvalý travní porost o výměře 45 m2, vše v k.ú. Nové Losiny, vše obec Jindřichov, parc. č. 2397/3 ost. pl. o výměře 463 m2, parc. č. 2397/18 ost. pl. o výměře 963 m2, parc. č. 2397/19 ost. pl. o výměře 30 m2 a parc. č. 2397/20 ost. pl. o výměře 48 m2, vše v k.ú. Nová Seninka, vše obec Staré město, parc. č. 1451/2 ost. pl. o výměře 227 m2, parc. č. 1451/4 ost. pl. o výměře 325 m2 a parc. č. 1452/11 ost. pl. o výměře 129 m2, vše v k.ú. a obci Petrov nad Desnou, parc. č. 2844/3 ost. pl. o výměře 813 m2 a parc. č. 2845/5 ost. pl. o výměře 730 m2, vše v k.ú. a obci Rapotín, parc. č. 302 trvalý travní porost o výměře 234 m2 v k.ú. Raškov Ves, obec Bohdíkov, parc. č. 969/3 ost. pl. o výměře 103 m2 v k.ú. Řepová, obec Mohelnice, parc. č. 2719/4 ost. pl. o výměře 314 m2 v k.ú. a obci Velké Losiny, parc. č. 2023/5 ost. pl. o výměře 2 322 m2 a parc. č. 2023/8 ost. pl. o výměře 191 m2, vše v k.ú. a obci Vikantice, vše z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1372/8 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Travná u Javorníka, obec Javorník, z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.5. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1754/26 ost. pl. o výměře 108 m2, parc. č. 1754/27 ost. pl. o výměře 1 401 m2 a parc. č. 1896/3 ost. pl. o výměře 374 m2, vše v k.ú. a obci Kladky, vše z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 7733 ost. pl. o výměře 680 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví statutárního města Prostějova, IČO: 00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

nevyhovuje žádosti Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1896/4 ost. pl. o výměře 251 m2 v k.ú. a obci Kladky z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu jeho nepotřebnosti


 
5

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1.–3.6. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-09-18.doc
Přílohy:
13.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMP....pdf