13.3.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/12/28/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 6863/14 ostatní plocha o výměře 661 m2, parc. č. 6863/15 ostatní plocha o výměře 306 m2, parc. č. 6863/16 ostatní plocha o výměře 56 m2, parc. č. 6863/17 ostatní plocha o výměře 341 m2 a parc. č. 6863/18 ostatní plocha o výměře 30 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Přerov, IČO: 00301825. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 5290/211 ostatní plocha o výměře 358 m2 a parc. č. 5290/219 ostatní plocha o výměře 22 m2, oba v k.ú. a obci Přerov, oba z vlastnictví statutárního města Přerov, IČO: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5290/66 ostatní plocha o výměře 135 m2 v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví REALSANT s.r.o., IČO: 25343246, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 5290/214 ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č. 5290/231 ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. a obci Přerov, oba z vlastnictví THEIAEPSILON s.r.o., IČO: 04541570, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.1. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
4

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.2.–2.4. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z17-09-18.doc
Přílohy:
13.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúpl. převody nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z17-09-18-mapy.pdf