13.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/12/27/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje  

2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/10/20/2018, bod 2.2., ze dne 23. 4. 2018, ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č. 389 ost. pl. o výměře 4 525 m2 v k.ú. Veveří u Huzové, obec Huzová, do vlastnictví Moravskoslezského kraje, do hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu žadatele nabýt předmětný pozemek do svého vlastnictví

2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/8/33/2017, bod 3.3., ze dne 18. 12. 2017, ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dlouhá Loučka, IČO: 00298794, a to z důvodu změny rozsahu převodu

2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/24/2017, bod 2.14., ze dne 27. 2. 2017, ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 909/5 ost. pl. o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Hranice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Hranice, IČO: 00301311, jako budoucím obdarovaným, z důvodu zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod ze strany města Hranice

2.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/26/2008, bod 3.2., ze dne 25. 6. 2008, ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1283/1 o výměře 488 m2 a parc. č. 3613 o výměře 75 m2, vše v k.ú. a obci Ptení mezi městem Prostějov jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným, a to z důvodu obnovy katastrálního operátu a změn v záborech pozemků

2.5. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/26/2008, bod 3.3., ze dne 25. 6. 2008, ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 3619 o výměře 85 m2, parc. č. 1082 o výměře 23 m2, parc. č. 3602 o výměře 36 m2, parc. č. 3604 o výměře 80 m2, parc. č. 711/2 o výměře 120 m2, parc. č. 3604 o výměře 14 m2, parc. č. 3605 o výměře 39 m2 a části pozemku parc. č. 3614/1 ostatní plocha o výměře 51 m2, vše v k.ú. a obci Ptení mezi obcí Ptení jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným, a to z důvodu obnovy katastrálního operátu a změn v záborech pozemků


 
3

schvaluje  

3.1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 387 ost. pl. o výměře 1 904 m2 v k.ú. Veveří u Huzové, obec Huzová, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, do hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.2. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 55 ost. pl. o celkové výměře 526 m2, dle geometrického plánu č. 963-46/2017 ze dne 27. 4. 2018 pozemek parc. č. 55 ost. pl. díly „d+e+f“ o celkové výměře 526 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 53 ost. pl. o celkové výměře 1 030 m2, a částí pozemku parc. č. 790 ost. pl. o celkové výměře 3 039 m2, dle geometrického plánu č. 957-25/2018 ze dne 25. 5. 2018 pozemky parc. č. 790/2 ost. pl. o výměře 1 187 m2, parc. č. 790/3 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 790/4 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 790/5 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 790/6 ost. pl. o výměře 664 m2 a parc. č. 790/7 ost. pl. o výměře 1 127 m2, vše v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dlouhá Loučka, IČO: 00298794. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1116/1 o výměře cca 393 m2, parc. č. 1285/27 o výměře cca 66 m2, parc. č. 1286/3 o výměře cca 68 m2 a parc. č. 3613/2 o výměře cca 35 m2, vše v katastrálním území a obci Ptení mezi statutárním městem Prostějov, IČO: 00288659, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/37349 Ptení – obchvat“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 470/15 o výměře cca 32 m2, parc. č. 764/29 o výměře cca 269 m2, parc. č. 764/41 o výměře cca 10 m2, parc. č. 1082 o výměře cca 32 m2, parc. č. 1116/18 o výměře cca 69 m2, parc. č. 1155/2 o výměře cca 66 m2, parc. č. 1164/1 o výměře cca 13 m2, parc. č. 1286/83 o výměře cca 231 m2, parc. č. 3611/2 o výměře cca 58 m2, parc. č. 3614/1 o výměře cca 94 m2, vše v katastrálním území a obci Ptení mezi obcí Ptení, IČO: 00288691, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/37349 Ptení – obchvat“ kolaudována, za podmínky, že pozemky, nebo jejich části, budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemní komunikace – nyní části silnice č. III/44027 v k.ú. a obci Hranice v délce 0,34 km, a to od km 0,498 – začátek vyřazovaného úseku po km 0,838 (2512A103) – konec vyřazovaného úseku, se všemi součástmi a příslušenstvím, a s pozemky parc. č. 909/3 ost. pl. o výměře 1 310 m2, parc. č. 909/5 ost. pl. o výměře 833 m2, parc. č. 911/3 ost. pl. o výměře 2 069 m2, parc. č. 911/36 ost. pl. o výměře 334 m2, parc. č. 2363/10 ost. pl. o výměře 210 m2, vše v k.ú. a obci Hranice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Hranice, IČO: 00301311, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.6. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 2780/1 ost. pl. o výměře 2 222 m2, dle geometrického plánu č. 1032-525/2017 ze dne 14. 12. 2017 pozemky parc. č. 2780/5 ost. pl. o výměře 864 m2 a parc. č. 2780/6 ost. pl. o výměře 1 358 m2, vše v k.ú. a obci Kostelec na Hané, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Kostelec na Hané, IČO: 00288373. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.7. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemní komunikace – části silnice III/36913a se začátkem úseku ve vyústění ze silnice II/369 – uzlový bod UZ 1423A029 po konec silnice – uzlový bod UZ 1423A048 v celkové délce úseku 0,100 km, v šířce silnice 8 m2, a pozemků parc. č. 1576 ost. pl. o výměře 566 m2 a parc. č. 1577/3 ost. pl. o výměře 3 494 m2, vše v k.ú. a obci Hanušovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hanušovice, IČO: 00302546. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 504/2 ost. pl. o výměře cca 52 m2 a parc. č. 515/2 ost. pl. o výměře cca 174 m2, vše v k.ú. a obci Bílsko mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Bílsko, IČO: 00576239, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Stavební úpravy chodníku podél silnice III/37313 v obci Bílsko, I. etapa – II. část“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.9. bezúplatný převod pozemní komunikace III/03555 od křižovatky se silnicí II/437, km 0,000, uzlový bod UB2511A015, po konec úseku v km 0,629, UB 2511A052 se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se na pozemku parc. č. 392 v k.ú. Staměřice, obec Dolní Újezd, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dolní Újezd, IČO: 00636223. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.10. uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2016/04842/OMPSČ/OSM mezi Olomouckým krajem a městem Kojetín, IČO: 00301370, jehož obsahem bude zrušení povinnosti města Kojetín realizovat demolici stavby Kojetín I–Město, č.p. 707, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1064 zast. pl. o výměře 216 m2 v katastrálním území a obci Kojetín, a vybudování sportovního a rekreačního zázemí pro veřejnost do dvou let od uzavření darovací smlouvy, a založení nové povinnosti města Kojetín, spočívající v rekonstrukci a přestavbě předmětné stavby za účelem zřízení zázemí pro účastníky sportovních, kulturních, volnočasových aktivit a jiných veřejných akcí a zřízení ubytování sportovců včetně mládeže studující na gymnáziu v Kojetíně. Stavba bude zahájena nejpozději do dvou let ode dne uzavření dodatku č. 1. Město Kojetín se zaváže užívat nemovitost za výše uvedeným účelem nejméně po dobu 10 let od uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě. Město Kojetín se dále zaváže po tuto dobu nepřevést nemovitost do vlastnictví jiné osoby, nevyužívat nemovitost pro komerční (podnikatelské) účely a nezatížit nemovitost právy třetích osob. V případě porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je Olomoucký kraj oprávněn odstoupit od darovací smlouvy. Ostatní ustanovení darovací smlouvy, včetně sjednané smluvní pokuty za porušení povinností, zůstávají nezměněna.

3.11. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1584/2 ost. pl. výměře cca 3 280 m2 v k.ú. a obci Litovel mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Litovel, IČO: 00299138, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka podél II/449, k.ú. Litovel“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.12. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1023 ost. pl. o celkové výměře 1 352 m2, dle geometrického plánu č. 267-8822/2016 ze dne 12. 12. 2016 pozemky parc. č. 1023/6 ost. pl. o výměře 1 173 m2, parc. č. 1023/7 ost. pl. o výměře 147 m2 a parc. č. 1023/8 ost. pl. o výměře 32 m2, vše v k.ú. Hradčany na Moravě, obec Hradčany, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hradčany, IČO: 00362875. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1., 3.2., 3.6., 3.9. a 3.12. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-09-18.doc
Přílohy:
13.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OM....pdf