13.2.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/12/26/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/16/2017, bod 7, ze dne 19. 6. 2017, ve věci uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2590 trvalý travní porost o výměře 118 m2 v k.ú. Staré Město pod Kralickým Sněžníkem mezi Ing. Jiřím Milkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, a to z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku


 
3

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2590 trvalý travní porost o výměře 118 m2 v k.ú. Staré Město pod Kralickým Sněžníkem mezi Ing. Dušanem Jiříčkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/446 Hanušovice – Nová Seninka“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.


 


Důvodová zpráva: 13.2.1.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z17-09-18.doc
Přílohy:
13.2.1.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z17-09-18-mapy.pdf