13.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/12/25/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2018, bod 3.15., ze dne 25. 6. 2018, ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 758/2 orná půda o výměře 189 m2, dle geometrického plánu č. 403-352/2017 pozemek parc. č. 758/19 ostatní plocha o výměře 189 m2, vše v k.ú. a obci Uhřičice, z vlastnictví pana Jiřího Olivy do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 9 450 Kč z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku


 
3

schvaluje  

3.1. odkoupení části pozemku parc. č. 758/2 orná půda o výměře 189 m2, dle geometrického plánu č. 403-352/2017 pozemek parc. č. 758/19 ostatní plocha o výměře 189 m2, vše v k.ú. a obci Uhřičice, z vlastnictví Mgr. Lenky Olivové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 9 450 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.2. odkoupení části pozemku parc. č. 133/26 ost. pl. o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 466-424/2016 ze dne 12. 1. 2017 pozemek parc. č. 133/56 ost. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví Zemědělského družstva Haňovice, IČO: 00147346, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 890 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 568 orná půda o výměře cca 131 m2 v k.ú. a obci Smržice mezi Ing. Jitkou Zatloukalovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ kolaudována, za podmínky, že pozemek, nebo jeho část, bude zastavěný silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné nemovitosti se bude rovnat ceně tržní, stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy, minimálně však ve výši 600 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 855/2 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Brodek u Konice z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.

3.5. odkoupení pozemku parc. č. 434/2 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Brodek u Konice z vlastnictví pana Františka Burgeta do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 219 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.6. odkoupení pozemku parc. č. 938/2 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Brodek u Konice z vlastnictví paní Jany Šmídové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 219 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.7. odkoupení pozemku parc. č. 2132/2 ost. pl. o výměře 160 m2 v k.ú. a obci Brodek u Konice z vlastnictví paní Jitky Merčákové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 17 504 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.8. odkoupení pozemku parc. č. 834/2 ost. pl. o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Brodek u Konice z vlastnictví paní Denisy Orlíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 3 173 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.9. odkoupení části pozemku parc. č. 123 zahrada o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 175-86/2014 ze dne 29. 9. 2014 pozemek parc. č. 123/2 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. Dešná, obec Brodek u Konice z podílového spoluvlastnictví paní Jaroslavy Burgetové (id. 1/2) a paní Stanislavy Greplové (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 1 255 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.10. odkoupení pozemků parc. č. 1571/46 ost. pl. o výměře 105 m2, parc. č. 1571/50 ost. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 1571/63 ost. pl. o výměře 366 m2 a parc. č. 1571/68 ost. pl. o výměře 218 m2, vše v k.ú. a obci Ohrozim, z vlastnictví RSDr. Františka Blahy do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 124 500 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.11. odkoupení části pozemku parc. č. 30/1 ost. pl. o výměře 767 m2, dle geometrického plánu č. 683-23/2017 ze dne 24. 5. 2017 pozemek parc. č. 30/34 ost. pl. o výměře 767 m2, v k.ú. Lazce, obec Olomouc, z vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Olomouc, U Sportovní haly 1a, za kupní cenu ve výši 1 150 500 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

souhlasí  

4.1. s neuplatněním předkupního práva Olomouckého kraje ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc. č. 805 orná půda o výměře 11 966 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov, a to v souvislosti s jeho převodem z vlastnictví paní Ladislavy Vybíralové

4.2. s neuplatněním předkupního práva Olomouckého kraje k pozemku parc. č. 6868/156 ost. pl. o výměře 1 887 m2 v k.ú. a obci Přerov, a to v souvislosti s jeho převodem z vlastnictví společnosti Z – E.M.O.S.

4.3. s uplatněním předkupního práva Olomouckého kraje ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 3/12 k pozemku parc. č. 5875/2 orná půda o výměře 2 149 m2 v k.ú. a obci Přerov ve vlastnictví pana Antonína Špitta a schválit odkoupení spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 3/12 k pozemku parc. č. 5875/2 orná půda o výměře 2 149 m2 v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví pana Antonína Špitta do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 11 500 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
5

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:

5.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1., 3.2., 3.4.–3.10. a 4.3. návrhu na usnesení,

5.2. Dětského domova a Školní jídelny, Olomouc, U Sportovní haly 1a dle bodu 3.11. návrhu na usnesení,

a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-09-18.doc
Přílohy:
13.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-....pdf