13.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/12/23/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej částí pozemků parc. č. 4717/21 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 4717/23 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 4717/24 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 4717/26 ost. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 4717/28 ost. pl. o výměře 70 m2, dle geometrického plánu č. 6744-46/2018 pozemek parc. č. 4717/38 ost. pl. o výměře 136 m2, v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, do vlastnictví pana Karla Havla za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem, zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy mezi panem Karlem Havlem a statutárním městem Přerov k pozemkům dotčeným dostavbou řadových garáží, nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude dostavba řadových garáží kolaudována. V případě, že příjem z odprodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. odprodej pozemků parc. č. 1320/17 vodní pl. o výměře 11 m2. parc. č. 1320/18 vodní pl. o výměře 413 m2, parc. č. 1320/19 vodní pl. o výměře 260 m2, parc. č. 1320/20 vodní pl. o výměře 25 m2, parc. č. 1320/21 vodní pl. o výměře 210 m2, parc. č. 1320/22 vodní pl. o výměře 14 m2, parc. č. 1320/23 vodní pl. o výměře 18 m2, parc. č. 1326/7 vodní pl. o výměře 29 m2, parc. č. 1326/9 vodní pl. o výměře 46 m2, parc. č. 1326/10 vodní pl. o výměře 267 m2 a parc. č. 1326/11 vodní pl. o výměře 8 m2, vše v k.ú. Buková u Bernartic, obec Bernartice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Povodí Odry, státní podnik, IČO: 70890021, za kupní cenu ve výši 16 320 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. směnu části pozemku parc. č. 1516/1 ost. pl. o výměře 113 m2, dle geometrického plánu č. 1612-123/2017 ze dne 6. 12. 2017 pozemek parc. č. 1516/10 ost. pl. o výměře 113 m2, v k.ú. a obci Hanušovice ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za pozemek parc. č. 863/6 ost. pl. o výměře 88 m2 v k.ú. a obci Hanušovice ve vlastnictví společnosti Pivovar HOLBA, a.s., IČO: 64610276. Společnost Pivovar HOLBA, a.s., uhradí Olomouckému kraji cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 14 490 Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. směnu části pozemku parc. č. 52 zahrada o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 389-047/2016 ze dne 21. 12. 2016 pozemek parc. č. 52/2 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Partutovice ve vlastnictví pana Martina Poláka za část pozemku parc. č. 1332/1 ost. pl. o celkové výměře 24 m2, dle geometrického plánu č. 389-047/2016 ze dne 21. 12. 2016 pozemek parc. č. 1332/8 ost. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Partutovice ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

nevyhovuje žádosti MUDr. Norberta Cibíčka o odprodej pozemku parc. č. 452/1 ost. pl. o výměře 1 065 m2 v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy Hranice, do jeho vlastnictví z důvodu potřebnosti předmětné nemovitosti pro činnost příspěvkové organizace


 
4

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.2., 2.3. a 2.4. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
5

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.3. a 2.4. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-09-18.doc
Přílohy:
13.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-09....pdf