12.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem

Usnesení č. UZ/12/22/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 smlouvy dle bodu 2 usnesení

O: ředitelka p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 12..-Dodatek č. 1-smlouvy ZLK-KIDSOK-Z-17.9.18.doc