9.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace

Usnesení č. UZ/12/19/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 72556064, Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 9-dodatek č. 6 ZL KIDSOK-ODSH-Z-17-09-18.doc