8.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Rozdělení zůstatku dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek

Usnesení č. UZ/12/18/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje rozdělení zůstatku dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek ve výši 1 750 000 Kč dle bodů A až D důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 300 000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČO: 70885940, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc – Povel, dle bodu D důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření darovací smlouvy s příjemcem dle bodu 3 usnesení, ve znění darovací smlouvy uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat smlouvu dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 8-Rozdělení zůstatku dotačního programu na cyklostezky-Z-17-09-2018.doc