11.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 12. 12. 2022

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 – návrh rozpočtu

Usnesení č. UZ/12/18/2022

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

schvaluje  

a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023 dle příloh č. 1–7 usnesení

b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu přílohy č. 1 usnesení

c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 usnesení a přílohy č. 7 usnesení


 
2

zmocňuje Radu Olomouckého kraje

a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023 (u provozních výdajů odborů včetně dotačních programů/titulů, Fondu sociálních potřeb, Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje) v rozsahu ORJ, § a seskupení položek, u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ, UZ a položek, u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic, oprav a Evropských programů v rozsahu ORJ a seskupení položek, které neovlivní celkové příjmy, výdaje a financování, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů a dalších subjektů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s přijatými dobropisy,

b) ke schvalování oprav, investic a havárií pro ORJ zastupitelé Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem, a to ve všech případech, ke schvalování změn rozpočtu v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi,

c) k zapojení zůstatků k 31. 12. 2022 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů, k zapojení zůstatku k 31. 12. 2022 na zvláštním bankovním účtu – Kotlíkové dotace (ORJ 77), na zvláštním bankovním účtu – Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. (ORJ 79), na zvláštním bankovním účtu – Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. (ORJ - 34), k zapojení zůstatku k 31. 12. 2022 Rezervy Rady (§ 6409, pol. 5901, ORJ 07), k zapojení zůstatku na bankovním účtu "Běžný účet - úvěry" k 31. 12. 2022 nepoužité finanční prostředky z revolvingového úvěru ve všech případech, k zapojení zůstatku finančních prostředků u projektu "Internationalisation in Higher Education for Society in Europe" k 31. 12. 2022.

d) k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů a dále příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s termínovanými vklady a s čerpáním revolvingového úvěru a úvěrů a k provádění rozpočtových změn, kterými dochází ke zvýšení tvorby a čerpání fondu sociálních potřeb, k provádění rozpočtových změn, týkajících se úpravy daňových příjmů

e) k provádění rozpočtových změn, kterými jsou zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně a na základě výzvy k provedení opatření k nápravě dle zákona č. 250/2000 Sb., § 22, odst. 6 a dle zákona č. 218/2000 Sb., § 14f, odst. 3

f) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje

g) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem


 
3

ukládá informovat pravidelně Zastupitelstvo Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách

Odpovídá: Rada Olomouckého kraje

Realizuje: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Termín: průběžně


4

ukládá informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2023

Odpovídá: Rada Olomouckého kraje

Realizuje: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Termín: čtvrtletně
Důvodová zpráva: 11.1. - Rozpočet OK 2023 - DZ.doc
Přílohy:
Usnesení_příloha č. 01) - Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácená verze.xlsx
Usnesení_příloha č. 02) - Příjmy.xlsx
Usnesení_příloha č. 03a) - Výdaje.xlsx
Usnesení_příloha č. 03b) - Dotační tituly.xlsx
Usnesení_příloha č. 03c) - PO - bez transf.podilu.xlsx
Usnesení_příloha č. 03d) - Fond sociálních potřeb.xlsx
Usnesení_příloha č. 03e) - Fond - voda.xlsx
Usnesení_příloha č. 04) - Financování.xlsx
Usnesení_příloha č. 05) - Rekapitulace.xlsx
Usnesení_příloha č. 05a) - Rozpracované opravy.xlsx
Usnesení_příloha č. 05b) - Rozpracované investice.xlsx
Usnesení_příloha č. 05c) - Nové opravy.xlsx
Usnesení_příloha č. 05d) - Nové investice.xlsx
Usnesení_příloha č. 05e) - Nové nákupy.xlsx
Usnesení_příloha č. 05f) - Projekty - neinvestiční.xlsx
Usnesení_příloha č. 05g) - Projekty - investiční.xlsx
Usnesení_příloha č. 06) - Očekávané plnění k 31. 12. 2022.xlsx
Usnesení_příloha č. 07) - Závazné ukazatele.xlsx