Volby do Zastupitelstva obce Huzová konané dne 14.12.2019

Kontakty do volebních místností

vol. okrsek č. 1 Obecní úřad Huzová č.p. 131 (knihovna) 554 275 047
vol. okrsek č. 2 Arnoltice č.p. 29 (rodinný dům) 725 525 148

Kontakty na ministerstvo vnitra a Krajský úřad Olomouckého kraje

ministerstvo vnitra 974 817 377
974 817 378
Krajský úřad Olomouckého kraje (Garláthy) 724 058 917

 

Nové volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019. Hlasování bude probíhat v době od 07:00 hod. do 22:00 hod. Na území Olomouckého kraje budou voliči volit zastupitele do Zastupitelstva obce Huzová.
Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat občan České republiky, který má trvalý pobyt v obci, který nejpozději 14. prosince 2019 dosáhne věku 18 let, u kterého není překážka výkonu volebního práva. Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat občan jiného členského státu Evropské unie, který má trvalý (přechodný) pobyt v obci, který nejpozději 14. prosince 2019 dosáhne věku 18 let, u kterého není překážka výkonu volebního práva, který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (o zápis stačí požádat jednou, nemusí se žádat o zápis při konání dalších voleb). Přehled členských států Evropské unie je uveřejněn např. na oficiálních internetových stránkách Evropské unie v záložce Základní informace o EU odkaz Jednotlivé země.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Soubor typu pdfHarmonogram úkolů a lhůt(190,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhlášení konání nových voleb do Zastupitelstva obce Huzová(78 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1306


Poslední změna 11. 12. 2019 15:18:17