Současnost a budoucnost akčního plánování a rovné příležitosti ve vzdělávání

22. 03. 2019

Tématem „Současnost a budoucnost akčního plánování“ zahájil Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství a mládeže KÚOK další  workshop zástupců středních a vyšších odborných škol v kraji  u příležitosti zahájení 2. fáze projektu KAP. Ve svém příspěvku představil také vizi budoucího programového období EU 2020+ v oblasti školství.  Dalším bodem programu bylo zhodnocení dosavadního průběhu realizace projektu a nastavení dalšího postupu v tvorbě dokumentu Krajský akční plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019 – 2021 (KAP č. 2).  Problematice technického vzdělávání jako jedné z nejvyšších priorit KAP se věnoval ve svém příspěvku doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., vedoucí Katedry technické a informační výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Nedílnou součástí workshopu byla diskuse v platformách dle povinných i nepovinných témat KAP. Diskutovalo se nad aktualizací priorit nastavených v KAP č. 1 ve vazbě na současné potřeby škol a výsledky dotazníkového šetření realizovaného na školách na konci roku 2018.

Odpolední část workshopu se věnovala problematice rovných příležitostí ve vzdělávání a tvorbě Školské inkluzívní koncepce kraje (ŠIKK). Byla ustavena Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání. Dále byla prezentována problematika společného vzdělávání z pohledu PPP a SPC Olomouckého kraje, z pohledu garanta inkluze v projektu P-KAP (NÚV) a z pohledu Agentury pro sociální začleňování. Tyto příspěvky spíše teoretického charakteru byly doplněny prezentacemi konkrétních aktivit Olomouckého kraje v této oblasti, a to představením nově nastavených  systémů podpory pedagogů prostřednictvím činnosti Krajského centra podpory nadání a Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit, které jsou zřízeny v rámci projektu na implementaci KAP č. 1 (IKAP).

Prezentace, program a fotografie z konference jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

wp-20190319-09-05-20-rich.jpg


Poslední změna 22. 03. 2019 11:47:39

© Krajský úřad Olomouckého kraje