Informace pro poskytovatele sociálních služeb

27. 02. 2019

Podmínkou pro uzavření smlouvy v rámci Podprogramu č. 1 je

  1. potvrzení, že poskytovatel sociálních služeb nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení a příslušným finančním úřadům – tato potvrzení nesmí být starší 3 měsíců a
  2. čestné prohlášení, že poskytovatel sociálních služeb nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, a rozpočtu územního samosprávného celku.

Doporučujeme, aby si poskytovatelé sociálních služeb zajistili tyto podklady s dostatečným předstihem z důvodu maximálního urychlení procesů při uzavírání smluv.


Poslední změna 27. 02. 2019 16:34:42

© Krajský úřad Olomouckého kraje